บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต

รางวัลและการรับรอง

มาตรฐานการรับรอง

บริษัท ดี.แลนด์ เฮ้าซิ่ง เซอร์วิส จำกัด (De. Land Housing Service Co.,Ltd.) บริษัทกำจัดปลวก กำจัดแมลง หนู ยุง และสัตว์พาหะนำเชื้อโรคต่างๆ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นองค์กร หรือ พนักงาน เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

ใบรับรอง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บริษัท ดี.แลนด์ เฮ้าซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

อาหารและยา (อย.)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ใบรับรอง สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง บริษัท ดี.แลนด์ เฮ้าซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

TPMA

สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

ใบรับรอง เอกสาร MSDS บริษัท ดี.แลนด์ เฮ้าซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

MSDS

เอกสาร MSDS

บุคลากรของบริษัทได้การรับรอง

บริษัทมุ่งเน้น มุ่งหน้าพัฒนาคุณภาพ ของบุคลากร ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการอบรม เพื่อยกระดับให้สู่มาตรฐานสากล

1 May 2018

ใบผ่านการฝึกอบรม

สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองทั้งหมดสำหรับการซื้อและการจัดการ* ของ MIRAKN ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

1 June 2018

ใบผ่านการฝึกอบรม

I am card slider Item content. Click here to edit this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
1 July 2018

ใบผ่านการฝึกอบรม

ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจัดการแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

1 August 2018

ใบผ่านการฝึกอบรม

New Perspectives of Urban and Public Health IPM in Asia and Oceania

1 June 2018

ใบผ่านการฝึกอบรม

Basic Integrated Pest Management for Food Plants AIB International Training Course

1 June 2018

Basic Integrated Pest Managemrnt for Food Plants AIB International Training Course

1 June 2018

ใบผ่านการฝึกอบรม

ความรู้พื้นฐานในการกำจัดแมลงและสัตว์อื่นๆ

1 June 2018

ใบผ่านการฝึกอบรม

New Perspectives of Urban and Public Health IPM in Asia and Oceania

1 June 2018

ใบผ่านการฝึกอบรม

เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงประจำปี 2565

1 June 2018

ใบผ่านการฝึกอบรม

ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจัดการแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

อบรมการใช้อุปกรณ์บุคลากรของบริษัท